نوید رضایی

نوید رضایی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۱۴ارتباط ۰مهارت
گیلان | هشتپر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
توضیحات