فریدون منیری

فریدون منیری

کارشناسی مهندسی صنایع

۱ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی صنایع
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات