محمد بهرامی پویا

محمد بهرامی پویا

کارشناسی IT سیستم های اطلاعاتی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اسلام شهر
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی همدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی همدان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
توضیحات