مرکز جامع علمی کاربردی همدان

مرکز جامع علمی کاربردی همدان

Center of Applied Science and Technology Hamadan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از همدان، 19 درصد از تهران، 11 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از مرکزی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی مشاوره خانواده
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مددکاری اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم تربیتی روانشناسی تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی امداد امداد و سوانح
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %