امین حیدری گوجانی

امین حیدری گوجانی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
فنی و اجرایی
لاوان ارتباط
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نطنز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
فنی و اجرایی
لاوان ارتباط
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
فنی اجرایی
امگا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
فنی اجرایی
دژ سازان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
فنیی اجرایی
اریان رسانه پارس
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
بانک انصار شعبه سروستان
فنی و اجرایی در لاوان ارتباط
۱۳۹۷
نفت و گاز پارس
فنی و اجرایی در لاوان ارتباط
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
بانک انصار جوانرود
فنی و اجرایی در لاوان ارتباط
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کمیته امام خمینی
فنی و اجرایی در لاوان ارتباط
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Hse
فنی و اجرایی در لاوان ارتباط
توضیحات
ایمنی
کیفیت
زیبایی
دقت
هوشمندی