ابوالفضل براتی کهریزسنگی

ابوالفضل براتی کهریزسنگی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | نجف آباد
مدیر مالی
سپاهان باطری
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر مالی
سپاهان باطری
مهارت ها
توضیحات