هادی ستایش اجود

هادی ستایش اجود

کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری

۰ارتباط ۱مهارت
همدان | رزن
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات