محمد حسین جنت پور

محمد حسین جنت پور

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات