در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا فروشندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فروشندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب