اصغر سعیدی ابواسحقی

اصغر سعیدی ابواسحقی

کارشناسی الهیات علوم قرآن و حدیث

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | هشترود
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی الهیات علوم قرآن و حدیث
توضیحات