سجاد آژیده

سجاد آژیده

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیر کلینیک
کایروپراکتیک
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر کلینیک
کایروپراکتیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات