حسین علی نجفی

حسین علی نجفی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
توضیحات