مریم خباززاده

مریم خباززاده

کارشناسی حسابداری

۱۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
حسابدار
شرکت بیمه سامان شعبه سرپرستی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
حسابدار
شرکت بیمه سامان شعبه سرپرستی
در شرکت بیمه سامان بعنوان کارشناس امور مالی تا کنون مشغول بکار هستم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
حسابدار
شرکت بیمه رازی شعبه سرپرستی
در شرکت بیمه رازی بعنوان کارشناس امور مالی مشغول بکار بودم.
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
حسابدار
دانشکده فنی و حرفه ای سما
در دانشکده فنی و حرفه ایی سما که زیر نظر دانشگاه آزاد بود بعنوان کارشناس امور شهریه مشغول بکار بودم.
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
کارمند حسابداری
موسسه حسابرسی انتفاع آورتن پویا
حدود یکسال و سه ماه در موسسه حسابرسی انتفاع آوران پویا بعنوان حسابدارمشغول بکار بودیم. و همچنین همین مدت زیر نظر همین موسسه در یک شرکت وارداتی چرم و زیر دلتا تهران حسابداری اعتبارات اسنادی را انجام میدادم.در آخر دفتر کل و روزنامه را هم تهیه میکردم.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات