کاظم حمید

کاظم حمید

کارشناسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۴۲ارتباط ۲مهارت
خوزستان | رامشیر
مهندس ارشد سازه
مهندسین مشاور
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مهندس ارشد سازه
مهندسین مشاور
مهارت ها
| ۱۶نفر
مصطفی قرآنیمحمد قبادیسمیه رازانیبهنام یونسی
| ۱۶نفر
مصطفی قرآنیسمیه رازانیبهنام یونسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات