سعید صنوبری

سعید صنوبری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه سازی

۱۳ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه سازی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات