فاطمه کیخسروی

فاطمه کیخسروی

۵ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
معلم
اموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه
آموزشگاه مدرس
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
معلم
اموزش و پرورش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL
معلم در اموزش و پرورش
توضیحات