امیر خلیلیان

امیر خلیلیان

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر بازرگانی
صدرا گرافیک
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شهید رجایی شیراز
۱۳۹۲ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر بازرگانی
صدرا گرافیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات