در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تبلیغات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تبلیغات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تبلیغات را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تبلیغات را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تبلیغات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب