پیام سلطان احمدی

پیام سلطان احمدی

کارشناس تئاتر ( ادبیات دراماتیک ) . نویسنده و بازیگر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی سینما ادبیات نمایشی
توضیحات