مهدی زارعی

مهدی زارعی

رئیس حسابداری

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
رئیس حسابداری
• شرکت گسترش شیرسازی
کاردانی سازمان مدیریت صنعتی تهران
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۶۸ - ۱۳۶۹
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
رئیس حسابداری
• شرکت گسترش شیرسازی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس حسابداری تعمیرگاه
• شرکت سایپا یدک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مسئولیت کارشناس حسابداری فروش
• شرکت پارس خودرو
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
رئیس حسابداری قراردادها
• شرکت ایندامین سایپا
۱۳۷۴ - ۱۳۸۴
رئیس حسابداری قراردادها
• شرکت مگاموتور سایپا
۱۳۶۰ - ۱۳۷۴
کارشناس بهای تمام شده
• شرکت پشمبافی جهان