سازمان مدیریت صنعتی تهران

سازمان مدیریت صنعتی تهران

Industrial Management Institut tehran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از اصفهان، 8 درصد از البرز، 4 درصد از خوزستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۹%
۷۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی دریا هیدرومکانیک کشتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱ %