سازمان مدیریت صنعتی تهران

سازمان مدیریت صنعتی تهران

Industrial Management Institut tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از اصفهان، 7 درصد از البرز، 4 درصد از خوزستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۱%
۸۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از سازمان مدیریت صنعتی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی بانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %