داود انوری

داود انوری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات