در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تایپ 10 انگشتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تایپ 10 انگشتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تایپ 10 انگشتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تایپ 10 انگشتی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تایپ 10 انگشتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
زن بیش از ۵۰ عضو ۶۲%
کاربران منتخب