میلاد شعیبی

میلاد شعیبی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۳ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
برنامه نویس
شرکت تراشه هوشمند کویر
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی یزد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه نویس
شرکت تراشه هوشمند کویر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
‏«دفترچه یادداشت» را در بازار اندروید ببین:
‏«شاهنامه فردوسی» را در بازار اندروید ببین:
‏«سوره واقعه - تفسیر - صوت» را در بازار اندروید ببین: