مرکز جامع علمی کاربردی یزد

مرکز جامع علمی کاربردی یزد

Center of Applied Science and Technology Yazd

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از یزد، 15 درصد از تهران، 5 درصد از هرمزگان، 5 درصد از بوشهر، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی یزد در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان زینتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰ %