مریم حقیقی زاده

مریم حقیقی زاده

کارشناسی روانشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز دزفول
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی روانشناسی
توضیحات