دانشگاه پیام نور مرکز دزفول

دانشگاه پیام نور مرکز دزفول

Payame Noor University of Dezful

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
دزفول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 5 درصد از تهران، 5 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۹۰%
۹۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %