صدف میری

صدف میری

کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات

۴ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
دانشگاه پیام نور واحد قصر شیرین
۱۳۹۰ اکنون
توضیحات