سید اکبر ساداتی بالادهی

سید اکبر ساداتی بالادهی

مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | ساری
تحلیلگر مدیریت دانش
دانشگاه
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۹۷ اکنون
دکترا آسیب شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
تحلیلگر مدیریت دانش
دانشگاه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
مدیریت
توضیحات