رزا زارع

رزا زارع

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | بستان آباد
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات