امیر رضایی

امیر رضایی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
توضیحات