پروین الیاسی

پروین الیاسی

کارشناسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
داوطلب دستیار
بیمه البرز
کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
تحصیلات
دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
داوطلب دستیار
بیمه البرز
پروژه‌ها
مقاله : میزان اشنایی با کسب وکار الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات