دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

Technical and Vocational University of Islamic Revolution

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 35 درصد از البرز، 5 درصد از اصفهان، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی متالوژی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی گرافیک چاپ
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۹%
۳۹ %