سعید رضازاده

سعید رضازاده

کارشناسی ارشد مهندسی مواد جوشکاری

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اندیمشک
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مواد جوشکاری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات