مرتضی عباسی

مرتضی عباسی

۰ارتباط ۰مهارت
قم | قم
زبان ها
اسپانیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات