در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا زبان اسپانیایی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان اسپانیایی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند اسپانیایی را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند اسپانیایی را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اسپانیایی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۲۷%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب