یاسین جعفرپور

یاسین جعفرپور

در حال حاضر مشغول در پتروشیمی فیروزآباد

۴ارتباط ۱مهارت
فارس | فراشبند
مدیر عامل
آذرخش مهر صدرا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیر عامل
آذرخش مهر صدرا
مهارت ها
توضیحات