علی اصغر رزاقی

علی اصغر رزاقی

کارشناسی مهندسی معدن استخراج

۰ارتباط ۰مهارت
گلستان | گنبد کاووس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
توضیحات