میثم دشت‌بانیان

میثم دشت‌بانیان

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه طبرسی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه طبرسی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
رایانه کار درجه یک
خوارزمی
۱۳۷۸ - ۱۳۷۸
رایانه کار در جه دو
خوارزمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات