محمد نوروزی

محمد نوروزی

کاردانی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات