الهام نجفی

الهام نجفی

کارشناسی ارشد جغرافیا

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات