مژگان صفی زاده

مژگان صفی زاده

کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناسی مدیریت صنعتی

۲ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
لیدر تور
آژانس های مسافرتی، لیدر داخلی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت جهانگردی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
لیدر تور
آژانس های مسافرتی، لیدر داخلی
توضیحات