علی اصغر ضیائی لائین

علی اصغر ضیائی لائین

کارشناسی ارشد الهیات ادیان و عرفان

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | درگز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی ارشد الهیات ادیان و عرفان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات