مجتبی حیدری فر

مجتبی حیدری فر

مهندس عمران

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اندیمشک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات