الهه محمدی

الهه محمدی

کارشناسی ارشد شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان
تحصیلات
دانشگاه دامغان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد شیمی
توضیحات