کیان دلداری

کیان دلداری

کارشناسی معماری نقشه کشی

۲ارتباط ۰مهارت
کرمان | منوجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی معماری نقشه کشی
توضیحات