نادر سیاوشی زنگیانی

نادر سیاوشی زنگیانی

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۳مهارت
مازندران | سواد کوه
حسابدار
شرکت لبنیات گواری خزر(لبن چی)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیب مازندران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیب مازندران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
دانشگاه زنجان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی حسابداری
فوق دیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
شرکت لبنیات گواری خزر(لبن چی)
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار
شرکت نساجی مهبدبافت قائم
ازتاریخ1396/03/01به صورت پاره وقت می باشد.
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
حسابدار
شرکت خوراک دام وطیورتیکاسوادکوه
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات