منصوره سادات حسینی

منصوره سادات حسینی

کارشناسی ارشد جغرافیا

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد جغرافیا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات