مسعود فتاحی

مسعود فتاحی

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | ایذه
بازاریاب کتاب
پیک صبا
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ایذه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ایذه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب کتاب
پیک صبا
برگزاری نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی در مدارس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات