حسین تحویلیان

حسین تحویلیان

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی شیمی
توضیحات